Konference Den s jazyky na ZČU

Den s jazyky na ZČU-page-001

Konference

DEN S JAZYKY NA ZČU – KONFERENCE A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

14. - 15. 9. 2020

Konference s workshopy pro vysokoškolská jazyková pracoviště se zaměřením na vzdělávání v cizích jazycích a výuku odborného jazyka a následný vzdělávací seminář pro učitele z jazykových pracovišť a studenty jazykových oborů vedený zahraničním odborníkem.

Ústav jazykové přípravy uspořádá ve dnech 14. - 15. 9. 2020 další ročník putovní konference Den s jazyky, předchozí ročníky se uskutečnily na VŠE Praha či na FF UK. Konference s workshopy umožní setkání zástupců jazykového vzdělávání (pedagogů i studentů jazykových oborů) všech vysokoškolských pracovišť v ČR a SR. Organizace konference se ujme UJP, ale mezi přispěvateli budou i zástupci dalších jazykových pracovišť ZČU. Konference se sérií workshopů poslouží nejen ke sdílení nejnovějších požadavků v oblasti jazykového vzdělávání, ale také k prohloubení existujících kontaktů a k navázání nové spolupráce. Akce se zúčastní i zahraniční odborníci, kteří přednesou své příspěvky z oblasti nejnovějších poznatků na poli jazykového vzdělávání (14. 9.) a následně (15. 9.) bude zahraničním odborníkem vedeno školení zaměřené na inovaci výukových metod založené na předešlém publikovaném výzkumu („Scaffolded Language Emergence in the Classroom“). Jedním z témat konference je i propojování jazykového vzdělávání s dalšími vědními či uměleckými oblastmi, plenární přednášky budou proto obohaceny o hudební doprovod zajištěný ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň, kde UJP provádí dlouhodobý výzkum právě v oblasti jazykového vzdělávání.

 

Seminář

Seminář 15. 9.: Scaffolded language emergence (SLE) *

Don Kiraly, Ph.D.

se narodil ve Spojených státech. Věnuje se aplikované lingivistice se zaměřením na výuku cizích jazyků a překladatelský výcvik. Od roku 1977 žije v Evropě.

Dr. Kiraly odešel do důchodu z pozice titulárního profesora na německé School of Translation, Linguistics and Cultural Studies, která je součástí Johannes Gutenberg-Universität Mainz v Německu (FTSK). Na univerzitě nyní vyučuje ve zkráceném formě a současně se věnuje práci na řadě projektů a publikací.

V lednu 1990 obdržel titul Ph.D. po obhájení disertační práce na téma "Toward a Systematic Approach to Translation Skills Instruction" (Systematickým přístupem k výuce překladatelských dovedností) na University of Illinois. V srpnu až listopadu 1999 byl hostujícím profesorem na Monterey Institute of International Studies in Monterey (California), a od září 2008 do srpna 2012  působil jako hostující profesor na Ecole Supérieure d'Interprètes et Traducteurs de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, kde vyučoval kromě jiných předmětů překlad z francouštiny do angličtiny, ze španělštiny do angličtiny a z němčiny do angličtiny.

V roce 2017 publikoval "Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From theory to Practice" (Postupně budované osvojení jazyka ve třídě: od teorie k praxi*) vydaného v naklatelství AVM Verlag, Munich). Kniha shrnuje “vynořovací” přístup ve výuce a osvojování si jazyka, který dr. Kiraly vyvinul jako součást projektu mainzské univerzity s cílem vylepšit základní jazykovou výuku pro překladatele a tlumočníky: "Z A0 na B1 za devět měsíců". První zkušenosti s inovativními metodami při výuce jazyka autorovi umožnily aplikovat komunikativní přístupy ze sedmdesátých a osmdesátých let pro vytvoření SLE (Scaffolded Language Emergence) přístupu. Součástí SLE jsou strukturálně-globální a audiovizuální (SCAV) metody, přirozený přístup a také celková fyzická odezva (Total  Physical  Response), koncepčně-funkční metoda (Notional-Functional  method) a komunikativní metoda. Nejdůležitějším přínosem uvedených metod je zahrnutí fyzických a emočních prvků do výuky ve třídě, současně s využíváním autentických kontextů a materiálů a funkčních aktivit na jedné straně, a eliminace lingvistického žargonu, jazykových pravidel a využívání rodného jazyka na straně druhé.  Kiralyho SLE přístup je vysoce adaptabilní vzhledem k cílům studentů, “vynořujícícm se” kompetencím, a potřebě autonomie při užívání cizího jazyka.
* Scaffolded language emergence (SLE) vychází z komplexního myšlení a sociálního konstruktivismu. Předpokládá, že jazyk není nutno se “učit” v konvenčním významu tohoto slova. Jazyk se může “vynořit”, tedy vzniknout a přetrvávat díky autentickému užívání.  Zkoumání a aplikace pravidel je považována za nejpřínosnější ve vyšších fázích osvojování jazyka. V počátečních fázích je pro nastartování přirozeného procesu učení velmi efektivní využívání intuice a abduktivního myšlení (odhadování z pozorovaného), a to i u dospělých.