Scaffolded language emergence (SLE) *

Vzdělávací seminář 23. 5. - 27. 5. (08:30 - 13:00)

Newest_Leták_barva_loga

Don Kiraly, Ph.D.

se narodil ve Spojených státech. Věnuje se aplikované lingivistice se zaměřením na výuku cizích jazyků a překladatelský výcvik. Od roku 1977 žije v Evropě.

Dr. Kiraly odešel do důchodu z pozice titulárního profesora na německé School of Translation, Linguistics and Cultural Studies, která je součástí Johannes Gutenberg-Universität Mainz v Německu (FTSK). V současné době se věnuje práci na řadě projektů a publikací a na Západočeské univerzitě v Plzni působí v pozici hostujícího profesora.

V lednu 1990 obdržel titul Ph.D. po obhájení disertační práce na téma "Toward a Systematic Approach to Translation Skills Instruction" (Systematickým přístupem k výuce překladatelských dovedností) na University of Illinois. V srpnu až listopadu 1999 byl hostujícím profesorem na Monterey Institute of International Studies in Monterey (California), a od září 2008 do srpna 2012  působil jako hostující profesor na Ecole Supérieure d'Interprètes et Traducteurs de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, kde vyučoval kromě jiných předmětů překlad z francouštiny do angličtiny, ze španělštiny do angličtiny a z němčiny do angličtiny.

V roce 2017 publikoval "Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From theory to Practice" (Postupně budované osvojení jazyka ve třídě: od teorie k praxi*) vydaného v naklatelství AVM Verlag, Munich). Kniha shrnuje “vynořovací” přístup ve výuce a osvojování si jazyka, který dr. Kiraly vyvinul jako součást projektu mainzské univerzity s cílem vylepšit základní jazykovou výuku pro překladatele a tlumočníky: "Z A0 na B1 za devět měsíců". První zkušenosti s inovativními metodami při výuce jazyka autorovi umožnily aplikovat komunikativní přístupy ze sedmdesátých a osmdesátých let pro vytvoření SLE (Scaffolded Language Emergence) přístupu. Součástí SLE jsou strukturálně-globální a audiovizuální (SCAV) metody, přirozený přístup a také celková fyzická odezva (Total  Physical  Response), koncepčně-funkční metoda (Notional-Functional  method) a komunikativní metoda. Nejdůležitějším přínosem uvedených metod je zahrnutí fyzických a emočních prvků do výuky ve třídě, současně s využíváním autentických kontextů a materiálů a funkčních aktivit na jedné straně, a eliminace lingvistického žargonu, jazykových pravidel a využívání rodného jazyka na straně druhé.  Kiralyho SLE přístup je vysoce adaptabilní vzhledem k cílům studentů, “vynořujícícm se” kompetencím, a potřebě autonomie při užívání cizího jazyka.

 

* Scaffolded language emergence (SLE) vychází z komplexního myšlení a sociálního konstruktivismu. Předpokládá, že jazyk není nutno se “učit” v konvenčním významu tohoto slova. Jazyk se může “vynořit”, tedy vzniknout a přetrvávat díky autentickému užívání.  Zkoumání a aplikace pravidel je považována za nejpřínosnější ve vyšších fázích osvojování jazyka. V počátečních fázích je pro nastartování přirozeného procesu učení velmi efektivní využívání intuice a abduktivního myšlení (odhadování z pozorovaného), a to i u dospělých.

Training workshop 23. 5. - 27. 5. (08.30 - 13.00)

Newest_Leták_eng_barva_loga_QR

Don Kiraly, Ph.D.

is an American-born applied linguist specialized in foreign language teaching and translator training who has been living in Europe since 1977.

Don has retired as professor without chair from the School of Translation, Linguistics and Cultural Studies of the Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germany (FTSK). He is currently working on various projects and publications and is a visiting professor at the University of West Bohemia in Pilsen.

In January 1990, he received his Ph.D. degree with his dissertation entitled "Toward a Systematic Approach to Translation Skills Instruction" from the University of Illinois. From August to November 1999, he was a visiting professor at the Monterey Institute of International Studies in Monterey (California), and, from September 2008 to August 2012, he held a visiting professor's position at the Ecole Supérieure d'Interprètes et Traducteurs of the University of Paris III, where he taught French-English, Spanish-English and German-English translation, among other subjects. 

In 2017 he published Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From theory to Practice (AVM Verlag, Munich), an  overview  of  the  emergentist  approach  to  language learning and teaching that he developed as part of the Mainz University project designed to  revamp the FTSK's elementary language instruction for translators and interpreters: “From A0 to B1 in nine months”. Kiraly´s  early experiences with innovative methods in language teaching set the stage for him to adapt the communicative approaches from the 1970s and  1980s  to  create  the  SLE  approach. These include  the  Structuro-Global  Audio-Visual  (SGAV)  methods,  and  the  Natural Approach as well as  Total  Physical  Response and Notional-Functional  and  Communicative  methods,  whose  most  important  features  were the   inclusion   of   physical   and   emotional   elements   in   the   language   learning classroom, along with authentic contexts and materials, functional activities and the avoidance of linguistic jargon, language rules and native language use in the class. Don's SLE (scaffolded language emergence) approach  is  designed  specifically to  be  highly  adaptable  to  learners’  goals, emerging competence and need for autonomy as additional language users.

 

Přihlašovací formulář zde / Aplication form here