Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace na Konferenci studentských odborných prezentací v cizím jazyce

souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Západočeskou univerzitou v Plzni v
rozsahu těchto údajů:


jméno, příjmení, email


Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu
nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou
legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem:


administrace a organizace Konference studentských odborných prezentací v cizím jazyce


Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Západočeskou univerzitou v Plzni po
dobu:


5 ti let


Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Západočeskou univerzitou v Plzni :


Západočeská univerzita v Plzni je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše
uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných
v trestním řízení.


Západočeská univerzita v Plzni je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze
subjektům spolupracujícím se Západočeskou univerzitou v Plzni na dosažení primárního
účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Západočeská univerzita v
Plzni zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních
údajů.


Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních
údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s
příslušnou legislativou poučen/a:

  • o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu
  • s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem,
    nebo byl souhlas odvolán.


Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu
Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, 30100 Plzeň. 


Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl
tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.