Souhlas se zpracováním osobních údajů dětí

Já, zákonný zástupce dítěte, které registruji na Konferenci odborných studentských
prezentací v cizím jazyce


potvrzuji, že dítě, jehož jsem zákonným zástupcem


je mladší 16-ti let. Souhlasím jeho/jejím jménem se zpracováním jeho osobních údajů
Západočeskou univerzitou v Plzni v rozsahu údajů uváděných v registračním formuláři.


Souhlas je platný pouze v případě, že jeho/její osobní údaje budou zpracovávány pouze
v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou
legislativou.


Souhlas je poskytnut za účelem:


administrace a organizace Konference odborných studentských prezentací v cizím jazyce


Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte Západočeskou univerzitou v Plzni po
dobu:


5ti let


Souhlasím se zpřístupněním osobních údajů dítěte Západočeské univerzitě v Plzni:


Západočeská univerzita v Plzni je oprávněna použít jeho/její osobní údaje pouze v souladu
s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů
činných v trestním řízení.


Západočeská univerzita v Plzni je dále oprávněna poskytnout jeho/její osobní údaje pouze
subjektům spolupracujícím se Západočeskou univerzitou v Plzni na dosažení primárního
účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Západočeská univerzita v
Plzni zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování osobních údajů
dítěte.


Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních
údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s
příslušnou legislativou poučen/a:

  • o právu dítěte tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • o právu dítěte přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o právu dítěte na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu
    s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem,
    nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen o tom, že tato práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu
Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, 30100 Plzeň.


Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl
tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.