Souhlas se zpracováním osobních údajů formou pořízení kopie OP či pasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů formou pořízení kopie občanského průkazu či cestovního dokladu (pasu) za účelem registrace na Přípravné jazykové kurzy pro zájemce o studium v ČJ a Intenzivní kurzy ČJ

Souhlasím s pořízením kopie svého občanského průkazu či pasu a zpracováním osobních údajů na něm uvedených.

Souhlas je poskytnut za účelem doložení platnosti mého občanského průkazu či pasu v okamžiku podání žádosti o zapsání do Přípravného jazykového kurzu pro zájemce o studium v ČJ a Intenzivního kurzu ČJ.

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného výše a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlasím s uchováním kopie občanského průkazu či pasu  Západočeskou univerzitou v Plzni po dobu:

1 rok

Souhlasím se zpřístupněním kopie občanského průkazu či pasu Západočeskou univerzitou v Plzni:

Západočeská univerzita v Plzni je oprávněna použít kopii mého občanského průkazu či pasu pouze v souladu s výše zmíněným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Západočeská univerzita v Plzni je dále oprávněna poskytnout kopii mého občanského průkazu či pasu pouze subjektům spolupracujícím se Západočeskou univerzitou v Plzni na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Západočeská univerzita v Plzni zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

·         o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,

·         o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,

·         o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Západočeské univerzity, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.