Co je to úroveň B1?

 

Úroveň B1 je jedna ze 6 jazykových úrovní, které popisuje Evropský referenční rámec pro jazyky (pro představu: A1 – začátečník, A2 – mírně pokročilý, B1 – středně pokročilý, B2 – pokročilý, C1 – velmi pokročilý, C2 – expert).

 

Mnoho vysokých škol v České republice požaduje po svých budoucích studentech tuto úroveň, protože mluvčí na této úrovni jsou schopni samostatné komunikace s okolím v běžných životních situacích, se spolužáky, s učiteli či administrativními pracovníky. I když se občas dopouštějí drobných gramatických či lexikálních chyb, jsou schopni vše vyřešit pouze v češtině, a to v mluvených i písemných projevech.

 

Mluvčí na této úrovni by měli ovládat všechny pády v jednotném i množném čísle, přítomný, minulý a budoucí čas, užití imperfektivních a perfektivních sloves, kondicionál a imperativ. Měli by být schopni sami hovořit a psát texty na témata z každodenního života, jako je jídlo, rodina, bydlení, cestování, kultura, sport, oblékání, počasí, zaměstnání, volný čas apod. Obvykle studenti dosáhnou úrovně B1 po jednom roce intenzivního studia.  
Jak zkouška probíhá?

Prezenční forma zkoušky

 

Zkouška trvá obvykle celý den. Dopoledne probíhá písemná část, která se skládá ze 4 testů – Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním, Gramaticko-lexikální test a Psaní. Odpoledne se pak koná ústní část, ke které kandidáti přistupují obvykle po dvojicích. Pořadí kandidátů pro ústní část určuje zkušební komise. 

 

Časový harmonogram jednotlivých částí:

Čtení s porozuměním: 40 minut

Poslech s porozuměním:  25 minut

Gramaticko-lexikální test: 40 minut

Psaní: 60 minut

Ústní část: 20 minut / 2 kandidáti

 

Modelová varianta zkoušky

 

Zde se můžete podívat na modelovou variantu zkoušky. Abyste u zkoušky uspěli, musíte získat z každé části minimálně 60 % bodů. Struktura zkoušky zůstává stejná, obsah cvičení se samozřejmě bude lišit.

Pokud uchazeč neprospěl a v některé z částí získal méně než 50 %,  může zkoušku opakovat nejdříve za čtyři týdny ode dne konání zkoušky, při které neuspěl. 

 

Modelová varianta zkoušky z češtiny na úroveň B1

Nahrávka k části Poslech s porozuměním

 

Bližší informace dostane každý uchazeč e-mailem po odeslání online přihlášky.