Co je to úroveň B2?

 

Úroveň B2 je jedna ze 6 jazykových úrovní, které popisuje Evropský referenční rámec pro jazyky (pro představu: A1 – začátečník, A2 – mírně pokročilý, B1 – středně pokročilý, B2 – pokročilý, C1 – velmi pokročilý, C2 – expert).

 

Tuto úroveň češtiny požadují vysoké školy nebo jejich fakulty, které mají vyšší nároky na jazykový projev studentů, mluvený i psaný. Mluvčí na této úrovni jsou schopni samostatné komunikace ve formálních i neformálních situacích, při kterých by nemělo docházet k nedorozumění. Na úrovni B2 jsou mluvčí schopni pracovat s autentickými texty (např. se zprávami v televizi či rádiu, články na internetu nebo úředními dokumenty) a diskutovat na rozličná témata, která se týkají současného života a společnosti, jako jsou například problémy životního prostředí, důsledky nezdravého životního stylu, význam vzdělání, proměna tradičního modelu rodiny apod.  

 

Mluvčí na této úrovni by měli ovládat všechny pády podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek v jednotném i množném čísle, deklinaci cizích slov, přítomný, minulý a budoucí čas, užití imperfektivních a perfektivních sloves, kondicionál, imperativ a trpný rod (pasivum). Měli by být schopni sami formulovat své myšlenky a názory a dokázat je obhájit. Obvykle studenti dosáhnou úrovně B2 po roce a půl až dvou letech intenzivního studia.  
Jak zkouška probíhá?

 

Prezenční forma zkoušky

Zkouška trvá obvykle celý den. Dopoledne probíhá písemná část, která se skládá ze 4 testů – Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním, Gramaticko-lexikální test a Psaní. Mezi jednotlivými částmi jsou krátké přestávky. Odpoledne se pak koná ústní část, ke které kandidáti přistupují obvykle po dvojicích. Pořadí kandidátů pro ústní část určuje zkušební komise. 

 

Časový harmonogram jednotlivých částí:

Čtení s porozuměním: 40 minut

Poslech s porozuměním: 25 minut

Gramaticko-lexikální test: 40 minut

Psaní: 70 minut

Ústní část: 20 minut / 2 kandidáti

 

Modelová varianta zkoušky

 

Zde se můžete podívat na ukázku některých částí zkoušky. Abyste u zkoušky uspěli, musíte získat z každé části minimálně 60 % bodů. Struktura zkoušky zůstává stejná, obsah cvičení se samozřejmě bude lišit.

 

Pokud uchazeč neprospěl a v některé z částí získal méně než 50 %, může zkoušku opakovat nejdříve za čtyři týdny ode dne konání zkoušky, ve které neuspěl. 

 

Gramaticko-lexikální test

 

Psaní

 

U částí Čtení s porozuměním a Poslech s porozuměním se pracuje s autentickými texty (novinovými zprávami, články na internetu, rozhlasovými reportážemi apod.). Ústní část zahrnuje monolog na vybrané téma a dialog s druhým kandidátem dle zadané komunikační situace.